Vahner Martin 7 Graf        Start

Narozen : 23.10.1796 Praha, sv. Jiljí Archiv
Otec : Vahner Josef

Soupis obyvatelstva
   oddáni : 23.7.1820 Praha, sv. Jiljí Archiv
Děti :
Vahner František 1821 -
Vahner Martin 1823 -
Vahnerová Anežka 1828 -