Dyk Anton 3 Graf        Start

Narozen : 2.10.1904 Rehberg/Krems
Otec : Dyk Anton 1872 - 1926
Poznámky :
  medical doctor
Sourozenci :
Dyk Anton 1904 -
Dyk Hermann 1905 -
Dyk Otto 1916 -