Vestfál Josef 7 Graf        Start

Narozen : 1.3.1784 Krakov 5 Archiv
Otec : Vestfál Josef 1760 -
Sourozenci :
Vestfál Josef 1784 -
Vestfál Jan 1788 -