Randak Olga 3 Graf        Start

Rozená : Randak
Narozena : 24.1.1909 Chicago
Manžel : Kelly Thomas F. 1902 -
Sourozenci :
Randak Olga 1909 -
Randak Frank 1911 -