Randak Aileen 3 Graf        Start

Rozená : Schneider
Narozena : 16.10.1913
Manžel : Randak Frank 1911 -