Dyk Miroslav 4 Graf        Start

Otec : Dyk Emanuel 1852 - 1907
Matka : Dyková Marie - 1930
Sourozenci :
Dyková Jarmila
Dyk Miroslav
Dyk Emanuel
Dyk Viktor