Brázda Kašpar 10 Graf        Start

Narozen : 4.1.1655 Krychnov Archiv
   oddáni : 20.2.1680 Krychnov Archiv
Děti :
Brázda Matěj 1690 -